Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – do likwidacji?


W tej sprawie do posłów PiS z okręgu kalisko-leszczyńskiego napisał radny wojewódzki Andrzej Pichet. – Istnieje prawdopodobieństwo, że pracę straci kilkadziesiąt osób – podkreśla radny.


Sz. P. Parlamentarzyści KP PIS
Joanna Lichocka, Jan Mosiński, Piotr Kaleta,
Jan Dziedziczak, Tomasz Ławniczak, Angelika Możdżanowska
Sz. P. Senator Łukasz Mikołajczyk

LIST OTWARTY

Spełniając ustawowy obowiązek, który nakłada na radnego dbanie o sprawy wspólnoty samorządowej, a w szczególności na radnym ciąży obowiązek pomocy w rozwiązywaniu spraw i problemów zgłaszanych przez swych wyborców, zwracam się do Państwa, jako przedstawicieli ugrupowań politycznych, które obecnie sprawują władzę o wyjaśnienie sprawy związanej z sprawą Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Wg otrzymanych informacji w dniu 29.03.2019 odbyła się o 7.30 niezapowiedziana odprawa Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej z Warszawy z pracownikami Ośrodka, podczas której przekazano, że w drugim kwartale tego roku rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zostanie zlikwidowany Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – szkoła zawodowa funkcjonariuszy Służby Więziennej z ponad 50 letnią tradycją. Obiekty ruchome, nieruchomości oraz 70 procent etatów przejmie utworzona w roku ubiegłym Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Istnieje prawdopodobieństwo, że pracę straci kilkadziesiąt osób.

Przejęcie COSSW w Kaliszu nie oznacza gwarancji zatrudnienia osób pracujących i pełniących aktualnie w nim służbę. W większości od lat mieszkańców Kalisza oraz okolicznych miejscowości. Każdy funkcjonariusz może zostać zwolniony ze służby lub przeniesiony do wskazanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej jednostki lub zatrudniony na niższym stanowisku służbowym.

Nowo powołana w Warszawie Szkoła będzie prowadzić studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia dla jedynie kilkudziesięciu studentów. Natomiast Ośrodek w Kaliszu cały czas szkoli kilka tysięcy funkcjonariuszy w ciągu roku!

Od kilku lat trwają intensywne prace remontowe obiektów szkoleniowych przystosowujące infrastrukturę do szkoleń specjalistycznych takich, jak strzelnice. Ich koszty idą w dziesiątki milionów złotych, również z zewnętrznych środków celowych takich, jak Fundusze Norweskie.

W roku ubiegłym wydatkowano kilkadziesiąt tysięcy złotych tylko na sam projekt adaptacji budynku po wyłączonej z użytkowania kompanii 3 i przystosowanie go do szkolenia wg nowych programów szkoleniowych dla kursów zawodowych. Obiekt ten miał oddawać realne warunki więzienia, gdzie w praktyce, podczas różnych symulacji funkcjonariusze mieli być przeszkoleni do radzenia sobie z najtrudniejszymi sytuacjami.

Aktualnie potrzeby szkoleniowe w obszarze zawodowym – to podstawa do pełnienia niektórych stanowisk w Służbie Więziennej – są tak duże, że zagrożona jest ciągłości niezbędnych szkoleń zawodowych.

Oficjalna strona Uczelni www.wskip.edu.pl zawiera nieprawdziwe informacje. Szkoła rzekomo szkoli, a od początku swojego istnienie ta szkoła nie szkoli!!! Na dzień dzisiejszy szkoła nie może pochwalić się ani jednym studentem – uczniem.
To samo dotyczy dorobku naukowego tej instytucji!!!
Czytający komunikaty z tej strony ma się poczucie dużego dorobku naukowego tej uczelni. Tylko, że go do tej pory po prostu NIE MA!!!
Nikt nie zna składu kadry naukowej szkoły, który rzekomo miałby na ten dorobek już zapracować.

Wobec powyższego, zaniepokojeni mieszkańcy i pracownicy za moim pośrednictwem zwracają się do Państwa Parlamentarzystów dla których jak wynika z wielu wypowiedzi medialnych, szacunek dla pracowników ma charakter nadrzędny o pomoc w tej sprawie oraz o wpłynięcie na Ministerstwo Sprawiedliwości, a szczególnie Pana Ministra, Jakiego, aby zmienić tę decyzję.

Być może w czasie kampanii wyborczej Pan Minister znajdzie chwilkę czasu, aby pochylić się nad tą sprawą.

W przypadku podjęcia przez Państwa stanowiska w tej sprawie proszę w drodze szacunku dla środowiska naturalnego przesłać na adres mailowy
andrzej.pichet@umww.pl
Z wyrazami szacunku
Andrzej Pichet

Komentarze