Co z powidzkim lasem?O to Ministra Obrony Narodowej pyta Paulina Hennig-Kloska, posłanka NOWOCZESNEJ z okręgu konińsko-gnieźnieńskiego.

Treść pisma Pauliny Hennig-Kloski:

Szanowny Panie Ministrze,
kierunki rozwoju Gminy Powidz w powiecie słupeckim, w woj. wielkopolskim to:

z jednej strony – wyjątkowe, chronione tereny przyrodnicze, stanowiące prawie połowę powierzchni gminy – w tym Jezioro Powidzkie, skupiona wokół niego flora i fauna, będące cenną wartością przyrodniczą w skali regionu, a także kraju. Z drugiej zaś strony – baza wojskowa i towarzyszące jej lotnisko z perspektywą rozbudowy w przyszłości obiektów wojskowych dla stacjonujących tam wojsk sojuszniczych z USA.

Warto przy tym pamiętać, że rozbudowa bazy wojskowej to nie tylko szansa na rozwój lecz także źródło poważnych obciążeń dla gminy Powidz i niekorzystnych wpływów na środowisko. Plany jej rozbudowy związane są nieuchronnie z wielohektarowymi wycinkami lasów. A wycinka ta dotyczy nie tylko lasów o znaczeniu gospodarczym, lecz także obszarów chronionych o szczególnej wartości przyrodniczej. Ocenia się, że docelowo będzie wycięte ponad 150 ha lasu.

W 2018 roku, w wyniku rozbudowy bazy wojskowej w Powidzu wycięto już 7 ha w obszarze Natura 2000 – Pojezierze Gnieźnieńskie i 8 ha dodatkowo, na terenu parku krajobrazowego. Tymczasem obowiązek kompensacji przyrodniczej, jest realizowany, w tym przypadku, w postaci utworzenia nowego obszaru Natura 2000 w sąsiednim województwie kujawsko-pomorskim. Decyzja ta budzi duże kontrowersje i sprzeciw samorządu. Tym bardziej, że Gmina nie brała udziału w planowaniu kompensacji i nie była o tym informowana. A i pod względem prawnym decyzja ta nie jest wystarczająca. Mając powyższe na uwadze, trzeba podkreślić także, że Gmina powinna otrzymać, adekwatne do sytuacji, wsparcie finansowe ze strony rządowej.

W obecnej bazie wojskowej stacjonuje ok. 700 amerykańskich żołnierzy. Docelowo przewidywany rozwój bazy zakłada stały pobyt ok. 2000 amerykańskich oraz kilkaset osób obsługi technicznej. Z tego faktu wynika wiele istotnych konsekwencji, m. in. znaczna urbanizacja terenu, wzrost różnego rodzaju zanieczyszczeń (spaliny, ścieki itp.) oraz zużycie infrastruktury w tym np. – drogowej. Niestety wraz z obciążeniami, wynikającymi z rozwoju ww. bazy pojawiają się bariery finansowe. Opłaty związane z odlesianiem lasów, czyli terenów przeznaczonych na rozbudowę bazy, w ogóle nie wracają do Gminy, która ponosi z tego tytułu liczne koszty znacznych rozmiarów na inicjatywy służące środowisku przyrodniczemu. Stąd włodarze gminy, zaniepokojeni perspektywą rosnących obciążeń, przedstawili propozycje mające na celu zmniejszenie strat środowiskowych, związanych z ingerencją w przyrodę, spowodowanych rozbudową bazy wojskowej (w załączniku)

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z poniższymi pytaniami:

1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planując inwestycje wokół rozbudowy bazy wojskowej w Powidzu, bierze pod uwagę konieczność kompensacji strat związanych z wycinką lasów na olbrzymim obszarze i zamierza partycypować w kosztach odtworzenia zalesień? Jeśli tak, to jakie sumy przeznaczono na ten cel i komu je przekazano, bądź komu zostaną przekazane?

2. Planowany, znaczący wzrost ilości stacjonujących w bazie żołnierzy i personelu technicznego wpłynie zapewne na gospodarkę wodną tego terenu. Czy, zatem, w planach inwestycji związanych z rozbudową ww. bazy wojskowej został uwzględniony projekt budowy oczyszczalni ścieków lub wsparcie takiego projektu? Jeśli tak to jakie kwoty przeznaczono na ten cel i kto tę inwestycje poprowadzi?

3. Czy z uwagi na zwiększoną ilość ciężkich pojazdów wojskowych oraz osobowych przemieszczających się po drogach gminnych, Ministerstwo zamierza partycypować w kosztach utrzymania okolicznych dróg dojazdowych do bazy, a w szczególności gminnych i powiatowych? Jakie środki finansowe zostaną przeznaczone na ten cel i kto będzie ich dysponentem? A jeśli Ministerstwo nie planuje dofinansowania w tym zakresie, to w jaki sposób zamierza zrekompensować zarządcy dróg ich zużycie, żeby nie powiedzieć dewastację?

4. Czy gmina Powidz z racji znacznego powiększenia infrastruktury wojskowej oraz liczebności stacjonujących tam wojsk, obsługi i sprzętu (zarówno polskich jak i sojuszniczych) otrzyma rekompensatę finansową i wsparcie ze strony Ministerstwa?

5. Czy Ministerstwo planuje w inny sposób wesprzeć subregion w związku z planowanym rozwojem bazy w Powidzu, jeśli tak, to jakie działania są zaplanowane i jakie środki są na to przeznaczone i dla jakich instytucji?
Paulina Hennig-Kloska
Posłanka RP

Komentarze